Náhrady za řízené rozlivy / MZe

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Jedná se o náhradu za škody vzniklé řízeným rozlivem povodní na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích v zátopách vybudovaných suchých nádrží náleží poškozenému náhrada podle nařízení vlády č. 203/2009 Sb., o postupu při zajišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k rozlivům povodní.  Jedná se o území určená k řízeným rozlivům povodní na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, která slouží k ochraně území obce, kraje nebo státu. V případě jejich využití při povodních se poškozeným poskytuje náhrada za škodu vzniklou řízeným rozlivem povodní podle stanovených pravidel.

Území určená k řízeným rozlivům povodní vymezuje § 68 zákona č. 254/2001 Sb.,  o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jako pozemky nezbytné pro vzdouvání, popřípadě akumulaci povrchových vod veřejně prospěšnými stavbami na ochranu před povodněmi. Vlastnické právo k nim je omezeno dohodou nebo postupem podle § 55a vodního zákona.

Právo na náhradu škody se uplatňuje podáním žádosti na Ministerstvo zemědělství. To zároveň zveřejňuje seznam suchých nádrží, kterých se to týká a zároveň data počátku a ukončení rozlivu vody v suchých nádržích.

Odkaz na www programu/oblast:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/suche-nadrze/

 

Vybraná opatření k realizaci:

Pro realizaci projektů z této oblasti podpory vybíráme některá opatření uvedená v katalogu „Přírodně blízká protipovodňová opatření“ zpracovaném v rámci projektu STRIMA II kolektivem autorů Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s dalšími partnery projektu.

Kompletní katalog opatření ke stažení zde: http://storm.fsv.cvut.cz/projekty/strima-ii/?lang=cz

V případě nefunkčnosti přímý link na stažení: http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/STRIMAII/katalogPBPO.pdf

Prevence před povodněmi IV – vybraná opatření / MZe

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Název programu: 129 360 Podpora prevence před povodněmi IV

Oblasti podpory:

 • 129 363 „Podpora projektové dokumentace“,

 • 129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“,

 • 129 365 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství

Žadatel:

 • 129 363 „Podpora projektové dokumentace “ – Státní podniky Povodí, Lesy ČR
 • 129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“ – Státní podniky Povodí a Lesy ČR a obce
 • 129 365 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“ – Státní podniky Povodí a Lesy ČR, obce jako správce drobných vodních toků

Obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje, mohou být dále „Navrhovatelem“ opatření a iniciovat tak přípravu a realizaci opatření. V takovém případě předkládá průběžně na MZe žádost o posouzení a předloží

 • územní rozhodnutí a DUR,
 • kalkulaci nákladů
 • propočet provozních nákladů
 • přehled vyvolaných investic včetně jejich konečných vlastníků a správců
 • a vyjádření správce povodí.

V případě kladného hodnocení realizaci za určitých podmínek přebírají státní instituce.

 

Informace dále o dotacích jsou níže specifikovány dále jen pro obce jako pro žadatele.

% dotace:

 • 129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“ – max. 90% stavebních nákladů
 • 129 365 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“ – max. 85% stavebních nákladů

Charakteristika podporovaného opatření:

Cíle programů je realizace technických protipovodňových opatření, především v oblastech s významným povodňovým rizikem dle 2007/60/ES – opatřeními identifikovanými v plánech pro zvládání povodňových rizik.

Charakteristiky opatření u prvních dvou podprogramů jsou zjevné z názvu (129 363 „Podpora projektové dokumentace),

Z důležité je třeba považovat podporu směrem k obcím. U podprogramů, kde mohou být žadatele i obce, jde o následující opatření:

129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“ 

 • zřízení nových retenčních prostorů, úprava existujících s retenčním účinkem
 • rozlivy povodní
 • výstavba rekonstrukce poldrů a suchých nádrží
 • úprava stávajících poldrů na retenční nádrže se stálou zásobou vody při zachování protipovodňové funkce
 • doprovodná opatření

129 365 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“ 

 • zvyšování průtočné kapacity koryt, stabilizace koryt
 • výstavba ochranných hrází
 • doprovodná opatření

 

Možná zásadní omezení či limity:

 • z dotace lze hradit prokazatelné nezbytné vyvolané investice (přeložky sítí apod.) do max. 20% stavebních nákladů akce
 • probíhá v rámci posuzování zhodnocení efektivnosti vynaložených výdajů na opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům
 • opatření musí být kladně posouzeno strategickým expertem programu

Výzvy:

 • průběžně až do 31.12.2023

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iv/

Odkaz na www programu/oblast:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iv/

 

Vybraná opatření k realizaci:

Pro realizaci projektů z této oblasti podpory vybíráme některá opatření k realizaci uvedená v katalogu „Přírodně blízká protipovodňová opatření“ zpracovaném v rámci projektu STRIMA II kolektivem autorů Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s dalšími partnery projektu.

Kompletní katalog opatření ke stažení zde: http://storm.fsv.cvut.cz/projekty/strima-ii/?lang=cz

V případě nefunkčnosti přímý link na stažení: http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/STRIMAII/katalogPBPO.pdf

Prevence před povodněmi III / MZe

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Název programu: 129 260 Podpora prevence před povodněmi III

Oblasti podpory:

 • 129 262 „Podpora projektové dokumentace pro územní řízení“,
 • 129 263 „Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení“,
 • 129 264 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“,
 • 129 265 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství

Žadatel:

 • 129 262 „Podpora projektové dokumentace pro územní řízení“ – Státní podniky Povodí
 • 129 263 „Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení“, – Státní podniky Povodí a Lesy ČR
 • 129 264 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“ – Státní podniky Povodí a Lesy ČR a obce
 • 129 265 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“ – Státní podniky Povodí a Lesy ČR

Obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje, mohou být dále „Navrhovatelem“ opatření a iniciovat tak přípravu a realizaci opatření. V takovém případě předkládá průběžně na MZe žádost o posouzení a předloží územní rozhodnutí a DUR, kalkulaci nákladů a vyjádření správce povodí. v případě kladného hodnocení realizaci za určitých podmínek přebírají státní instituce.

 

Informace dále o dotacích jsou níže specifikovány dále jen pro obce jako pro žadatele.

% dotace: max. 90 %

Charakteristika podporovaného opatření:

Cíle programů je realizace technických protipovodňových opatření, především na efektivní opatření v záplavových územích.

Charakteristiky opatření u prvních dvou podprogramů jsou zjevné z názvu (129 262 „Podpora projektové dokumentace pro územní řízení“, 129 263 „Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení“, 129 265 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“).

Z důležité je třeba považovat podporu směrem k obcím. U podprogramu 129 264 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“ kde mohou být žadatele i obce, jde o následující opatření:

 • suché poldry a úpravy existujících vodních nádrží s retenčním účinkem
 • související úprava koryt vodních toků (zkapacitnění v intravilánech) v případě, že jsou obce správci vodního toku dle vodního zákona

 

Možná zásadní omezení či limity:

 • z dotace lze hradit prokazatelné nezbytné vyvolané investice (přeložky sítí apod.) do max. 20% stavebních nákladů akce
 • probíhá v rámci posuzování zhodnocení efektivnosti vynaložených výdajů na opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům
 • opatření musí být kladně posouzeno strategickým expertem programu

Výzvy:

 • každoročně do 31.3. pro akce financované v předmětném roce
 • každoročně do 31.10. pro akce financované v následujícím roce
 • v případě pozice navrhovatele – průběžně

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iii/

Odkaz na www programu/oblast:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iii/

Vybraná opatření k realizaci:

Pro realizaci projektů z této oblasti podpory vybíráme některá opatření k realizaci uvedená v katalogu „Přírodně blízká protipovodňová opatření“ zpracovaném v rámci projektu STRIMA II kolektivem autorů Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s dalšími partnery projektu.

Kompletní katalog opatření ke stažení zde: http://storm.fsv.cvut.cz/projekty/strima-ii/?lang=cz

V případě nefunkčnosti přímý link na stažení: http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/STRIMAII/katalogPBPO.pdf

Rybníky a malé vodní nádrže / MZe

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Název programu:       129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“

Podprogram

Program 129 293 Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí

Poskytovatel dotace:           Ministerstvo zemědělství

Žadatel:

Obce, svazky obcí

% dotace:         80%

Charakteristika podporovaného opatření:

Dotaci lze získat na:

 • rekonstrukce, oprava a odbahnění, dále výstavba a obnova nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence v krajině, podpora boje se suchem, zvýšení zásob užitkové vody pro obec, zásob vody pro hašení apod.

 

Možná zásadní omezení či limity:

 • obnova se rozumí že vodní plocha nebyla funkční po dobu předchozích 5 let
 • celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží – vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm, přičemž za relevantní se považuje katastrální výměra nádrže
 • pro výstavbu a obnovu platí, že celkový objem nádrže / objemu kubatury hráze je větší nebo rovno 4
 • průtočné nádrže o rozloze větší než 0,5 ha budou schopné převést průtok min Q100 a trvale vyčleněn retenční prostor min 10% z celkového prostoru nádrže
 • do předmětu podpory nesmí být zaústěna odpadní voda
 • Rekonstrukce a odbahnění: dotace max. 80%, maximálně do 2 mil Kč na akci a zároveň do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech nákladů (odvoz, skládkování apod.)
 • Výstavba a obnova: dotace max. 80%, maximálně do 4 mil Kč/ha za každý započatý hektar a současně do výše 10 mil Kč na celou akci

 

Výzvy:

Výzvy jsou vypisovány přibližně 1x ročně

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/

 Odkaz na www programu/oblast:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/

Zasakování srážkové vody v sídlech – drobná opatření / Dotace LK

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Název programu: 8. Životní prostředí a zemědělství

Oblast podpory: Program 8.6 Podpora retence vody v krajině

Poskytovatel dotace: Liberecký kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství

Žadatel: neomezeno (vyjma organizací kraje a organizačních složek státu)

% dotace: max. 70% uznatelných výdajů, min. 70 tis. Kč, max. 1 mil Kč

Charakteristika podporovaného opatření:

 • opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných
  srážkových vod v urbanizovaných územích

(např. zasakování dešťové vody ze střech stávajících staveb a komunikací, tvorba umělých mokřadů, vegetačních střech / fasád, propustně zpevněných ploch parkovišť, cest, chodníků)

Možná zásadní omezení či limity:

1 žadatel může podat max. 1 žádost

dotaci je možné využít i na kofinancování projektů
podpořených z Operačního programu Životní prostředí,
Národního programu Životní prostředí či dalších dotačních
zdrojů (s výjimkou dotačních zdrojů Libereckého kraje)

Dotaci nelze využít na úhradu:

 • DPH, o jejíž vrácení má příjemce právo zpětně žádat
 • náklady, u kterých nelze prokázat přímý vztah k realizaci
  projektu
 • náklady na inženýrskou činnost a samostatnou
  projektovou dokumentaci bez přímé návaznosti na
  realizaci projektu
 • náklady na výkup pozemků a nemovitostí
 • nebudou podporovány projekty na akumulaci a využití srážkových vod ani vyčištěných odpadních vod.

K podání žádosti není třeba předkládat rozhodnutí či stanoviska státní správy, to je třeba mít až k podpisu smlouvy o dotaci

Po podpisu smlouvy je možné požádat o zálohu ve výši až 75% z přiznané dotace

Výzvy:

Výzvy jsou vypisovány 1x za rok, lhůta pro podávání žádostí činí zpravidla 4 měsíce (duben – červenec)

 Odkaz na www programu/oblast:

https://dotace.kraj-lbc.cz

 

Vybraná opatření k realizaci:

Pro realizaci projektů z této oblasti podpory vybíráme některá opatření k realizaci uvedená v katalogu „Přírodně blízká protipovodňová opatření“ zpracovaném v rámci projektu STRIMA II kolektivem autorů Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s dalšími partnery projektu.

Kompletní katalog opatření ke stažení zde: http://storm.fsv.cvut.cz/projekty/strima-ii/?lang=cz

V případě nefunkčnosti přímý link na stažení: http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/STRIMAII/katalogPBPO.pdf

Drobná opatření v krajině a kofinancování / Dotace LK

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Název programu: 8. Životní prostředí a zemědělství

Oblast podpory: Program 8.6 Podpora retence vody v krajině

Poskytovatel dotace: Liberecký kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství

Žadatel: neomezeno (vyjma organizací kraje a organizačních složek státu)

% dotace: max. 70% uznatelných výdajů, min. 70 tis. Kč, max. 1 mil Kč

Charakteristika podporovaného opatření:

1. tvorba a obnova přirozených vodních prvků v krajině
(např. tůní, mokřadů, pramenišť, rašelinišť)

2. obnova přirozených funkcí drobných vodních toků a niv
(např. obnova přírodě blízkých koryt včetně drobných
netechnických opatření, slepých ramen, ostrůvků, doprovodná
výsadba, obnova nivních luk)

3. regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení

4. tvorba krajinných prvků pro zpomalení povrchového
odtoku vody z území a ochranu před erozí půdy
(např. mezí, zasakovacích pásů a průlehů…)

5. tvorba a obnova zaniklých přírodě blízkých malých
vodních nádrží (o výměře max. 0,5 ha s min. 10 % podílem
litorálního pásma)

6. zvyšování retenční kapacity půdy
(např. zavádění agrolesnického systému hospodaření, výsadba
remízků)

 • Možná zásadní omezení či limity:

1 žadatel může podat max. 1 žádost

dotaci je možné využít i na kofinancování projektů
podpořených z Operačního programu Životní prostředí,
Národního programu Životní prostředí či dalších dotačních
zdrojů (s výjimkou dotačních zdrojů Libereckého kraje)

Dotaci nelze využít na úhradu:

– DPH, o jejíž vrácení má příjemce právo zpětně žádat
– náklady, u kterých nelze prokázat přímý vztah k realizaci
projektu
– náklady na inženýrskou činnost a samostatnou
projektovou dokumentaci bez přímé návaznosti na
realizaci projektu
– náklady na výkup pozemků a nemovitostí

– nebude podporována běžná údržba, odbahnění či oprava stávajících
malých vodních nádrží, nebudou podporovány projekty na akumulaci a využití
srážkových vod ani vyčištěných odpadních vod.

– k podání žádosti není třeba předkládat rozhodnutí či stanoviska státní správy, to je třeba mít až k podpisu smlouvy o dotaci

– po podpisu smlouvy je možné požádat o zálohu ve výši až 75% z přiznané dotace

 

Výzvy:

Výzvy jsou vypisovány 1x za rok, lhůta pro podávání žádostí činí zpravidla 4 měsíce (duben – červenec)

 Odkaz na www programu/oblast:

https://dotace.kraj-lbc.cz

 

Vybraná opatření k realizaci:

Pro realizaci projektů z této oblasti podpory vybíráme některá opatření k realizaci uvedená v katalogu „Přírodně blízká protipovodňová opatření“ zpracovaném v rámci projektu STRIMA II kolektivem autorů Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s dalšími partnery projektu.

Kompletní katalog opatření ke stažení zde: http://storm.fsv.cvut.cz/projekty/strima-ii/?lang=cz

V případě nefunkčnosti přímý link na stažení: http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/STRIMAII/katalogPBPO.pdf

Odstranění havárií na rybnících a nádržích – konkrétní povodně / MZe

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Název programu:       129 280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže

Podprogram               Program 129 284 Odstranění havarijních situací na rybnících a vodních nádržích – specificky vyhlašovaný program k určitým povodním a seznamům poškozených vodních děl

Poskytovatel dotace:           Ministerstvo zemědělství

Žadatel:

 • Musí být plátce DPH
 • Podnikatel v zemědělské prvovýrobě – chov ryb a lov vodních živočichů
 • Na vodní ploše, na kterou je žádáno, je provozován chov a lov ryb

Dále žadatel musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

 • Být právnickou nebo fyzickou osobou zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle §2f zákona o zemědělství 252/1997 Sb.
 • Být Krajským školním hospodářstvím (IČ 71294775), Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým ve Vodňanech, Českou zemědělskou univerzitou v Praze nebo organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu, nebo rybářské sdružení nebo rybářský spolek provozující chov a lov ryb na předmětné nádrži

% dotace:         80%

Charakteristika podporovaného opatření:

Dotaci lze získat na:

 • Odstranění povodňových škod způsobených zásadními povodněmi celostátního významu na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží přesahující 250 tis Kč. Jedná se o specificky vyhlašovaný program k určitým význačným povodním

 

Možná zásadní omezení či limity:

 • nelze podpořit rybník nebo vodní nádrž na území hlavního města Prahy
 • v případě, že min výměry 2 ha se má dosáhnout soustavou, musí tak být dosaženo nejvýše dvěma rybníky z plánované soustavy
 • všechny rybníky a vodní nádrže převedou min Q100
 • retenční prostor nebude menší než 10% z celkového prostoru, přičemž tento objem nesmí být zmenšen oproti předchozímu stavu
 • zvýhodnění akcí, jejichž součástí bude opatření proti zanášení sedimenty (jímky apod.)
 • na předmět podpory nesmí existovat zástavní právo jiné než k České republice
 • žadatel na IČO může po dobu trvání programu obdržet max:

o   20 mil Kč u 0 – 50 ha vodní plochy

o   40 mil Kč u 50 – 100 ha vodní plochy

o   80 mil Kč nad 100 ha vodní plochy

 

Výzvy:

Výzvy jsou vypisovány na konkrétní povodně

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/rybniky/

 Odkaz na www programu/oblast:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/rybniky/

 

Odstranění havárií na rybnících a nádržích / MZe

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Název programu:       129 280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže

Podprogram               Program 129 283 Odstranění havarijních situací na rybnících a vodních nádržích

Poskytovatel dotace:           Ministerstvo zemědělství

Žadatel:

 • Musí být plátce DPH
 • Podnikatel v zemědělské prvovýrobě – chov ryb a lov vodních živočichů
 • Na vodní ploše, na kterou je žádáno, je provozován chov a lov ryb

Dále žadatel musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

 • Být právnickou nebo fyzickou osobou zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle §2f zákona o zemědělství 252/1997 Sb.
 • Být Krajským školním hospodářstvím (IČ 71294775), Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým ve Vodňanech, Českou zemědělskou univerzitou v Praze nebo organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu, nebo rybářské sdružení nebo rybářský spolek provozující chov a lov ryb na předmětné nádrži

% dotace:         80%

 

Charakteristika podporovaného opatření:

Dotaci lze získat na:

 • Odstranění havarijních situací na rybnících a vodních nádržích nebo na jejich soustavách, které spolu bezprostředně souvisí, jejichž důsledkem je kritická situace v dané lokalitě. Musí být splněny následující podmínky:

o    V důsledku havarijní situace byl vyhlášen druhý nebo třetí povodňové aktivity, nebo byl vyhlášen stav nebezpečí dle krizového zákona. Nebo se tak stalo na vodních dílech, která z hlediska manipulace bezprostředně souvisí s předmětnou nádrží či rybníkem

o   Realizace je podpořena vodoprávním úřadem (stanovisko, rozhodnutí) – nutnost havarijní stav odstranit. Případně stanovisko, že stav řešené vodní plochy podstatným způsobem ovlivňuje vodní dílo, na kterém došlo za posledních 5 let k havarijní situaci a na tomto vodním díle je třeba sjednat nápravu.

o   Součástí akce nesmí být odbahnění

o   Nesmí se jednat o vodní plochu, která byla zahrnuta do seznamů děl, kvůli kterým byl vyhlášen speciální program na odstranění škod po povodních

 

Možná zásadní omezení či limity:

 • nelze podpořit rybník nebo vodní nádrž na území hlavního města Prahy
 • v případě, že min výměry 2 ha se má dosáhnout soustavou, musí tak být dosaženo nejvýše dvěma rybníky z plánované soustavy
 • všechny rybníky a vodní nádrže převedou min Q100
 • retenční prostor nebude menší než 10% z celkového prostoru, přičemž tento objem nesmí být zmenšen oproti předchozímu stavu
 • zvýhodnění akcí, jejichž součástí bude opatření proti zanášení sedimenty (jímky apod.)
 • na předmět podpory nesmí existovat zástavní právo jiné než k České republice
 • žadatel na IČO může po dobu trvání programu obdržet max:

o   20 mil Kč u 0 – 50 ha vodní plochy

o   40 mil Kč u 50 – 100 ha vodní plochy

o   80 mil Kč nad 100 ha vodní plochy

 

Výzvy:

Výzvy jsou vypisovány přibližně 1x za rok

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/rybniky/

 Odkaz na www programu/oblast:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/rybniky/

 

 

Výstavba, obnova, rekonstrukce a odbahnění rybníků a nádrží / MZe

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Název programu:       129 280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže

Podprogram               129 282 Podpora výstavby, obnovy rekonstrukce a odbahnění rybníků a vodních nádrží

Poskytovatel dotace:           Ministerstvo zemědělství

Žadatel:

 • Musí být plátce DPH
 • Podnikatel v zemědělské prvovýrobě – chov ryb a lov vodních živočichů

Dále žadatel musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

 • Být právnickou nebo fyzickou osobou zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle §2f zákona o zemědělství 252/1997 Sb.
 • Být Krajským školním hospodářstvím (IČ 71294775), Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým ve Vodňanech, Českou zemědělskou univerzitou v Praze nebo organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu, nebo rybářské sdružení nebo rybářský spolek provozující chov a lov ryb na předmětné nádrži

% dotace:         80%

Charakteristika podporovaného opatření:

Dotaci lze získat na:

 • Výstavbu nových, obnovu zaniklých rybníků a vodních nádrží o výměře větší než 2 ha při provozní hladině (obnova – vodní nádrž či rybník nebyl v provozu předchozích 10 let)

Účel: retence vody v krajině

 • Rekonstrukce stávajících rybníků a vodních nádrží větších než 2 ha za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení jejich provozu, zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností, na existujícím a funkčním rybníce však provozuje chov a lov ryb
 • Odbahnění značně zanešených rybníků o výměře 2 – 30 ha, na existujícím a funkčním rybníce však provozuje chov a lov ryb

Možná zásadní omezení či limity:

 • nelze podpořit rybník nebo vodní nádrž na území hlavního města Prahy
 • u odbahnění u výměry 2 – 30 ha – vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm
 • výdaje na odstranění jiného materiálu než sedimentu nejsou uznatelné
 • výstavba a obnova vodních nádrží o zatopené výměře nad 2 ha s hlavním účelem ochrana před povodněmi a suchem – povoleno pouze extenzivní chov ryb
 • v případě, že min výměry 2 ha se má dosáhnout soustavou, musí tak být dosaženo nejvýše dvěma rybníky z plánované soustavy
 • pro výstavbu a obnovu platí, že celkový objem nádrže / objemu kubatury hráze je větší nebo rovno 4
 • všechny rybníky a vodní nádrže převedou min Q100
 • retenční prostor nebude menší než 10% z celkového prostoru, přičemž tento objem nesmí být zmenšen oproti předchozímu stavu
 • bude vypracován posudek strategického experta (bezpečnost, ochranné funkce, zásobní funkce, nákladovost a kvalita řešení
 • zvýhodnění akcí, jejichž součástí bude opatření proti zanášení sedimenty (jímky apod.)
 • na předmět podpory nesmí existovat zástavní právo jiné než k České republice
 • žadatel na IČO může po dobu trvání programu obdržet max:

o   20 mil Kč u 0 – 50 ha vodní plochy

o   40 mil Kč u 50 – 100 ha vodní plochy

o   80 mil Kč nad 100 ha vodní plochy

 • U odbahnění se poskytuje dotace max. 250,- Kč / m3 sedimentu a zároveň max 2 mil Kč / ha zátopy při normální hladině

 

Výzvy:

Výzvy jsou vypisovány přibližně 1x za rok

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/rybniky/

Odkaz na www programu/oblast:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/rybniky/

 

 

Varovné systémy, povodňové plány / OPŽP

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Název programu:       Operační program životní prostředí 2014 – 2020

Oblasti podpory:        1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Žadatel: Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace

% dotace: max. 70 % na varovné systémy, digitální povodňový plán max 85%

Charakteristika podporovaného opatření:

Jedná se o podporu budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.

 • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní, regionální či místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Možná zásadní omezení či limity:

Součástí realizace varovného systému musí být vždy zpracování nebo aktualizace digitálního povodňového plánu.

Budování či rozšíření varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi musí být v souladu s platnou příručkou „Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi“, zveřejněnou na www.povis.cz. Rovněž zpracování, aktualizování či rozšíření digitálního povod- ňového plánu musí být v souladu s platnou „Metodikou pro tvorbu digitálních povodňových plánů“, zveřejněnou na www.povis.cz, a obsahově této metodice odpovídá.

Pouhá rekonstrukce lokálních varovných systému nelze podpořit.

Dle charakteru opatření je třeba mít souhlas Ředitelství hasičského záchranného sboru příslušného kraje (varovné  systémy), vodohospodářského dispečinku Podniku povodí a ČHMÚ (srážkoměry a hladinová čidla).

Udržitelnost projektu je 5 let.

Výzvy:                       

Nabídka dotací

Odkaz na www programu/oblast:

Prioritní osa 1

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387