Náhrady za řízené rozlivy / MZe

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Jedná se o náhradu za škody vzniklé řízeným rozlivem povodní na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích v zátopách vybudovaných suchých nádrží náleží poškozenému náhrada podle nařízení vlády č. 203/2009 Sb., o postupu při zajišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k rozlivům povodní.  Jedná se o území určená k řízeným rozlivům povodní na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, která slouží k ochraně území obce, kraje nebo státu. V případě jejich využití při povodních se poškozeným poskytuje náhrada za škodu vzniklou řízeným rozlivem povodní podle stanovených pravidel.

Území určená k řízeným rozlivům povodní vymezuje § 68 zákona č. 254/2001 Sb.,  o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jako pozemky nezbytné pro vzdouvání, popřípadě akumulaci povrchových vod veřejně prospěšnými stavbami na ochranu před povodněmi. Vlastnické právo k nim je omezeno dohodou nebo postupem podle § 55a vodního zákona.

Právo na náhradu škody se uplatňuje podáním žádosti na Ministerstvo zemědělství. To zároveň zveřejňuje seznam suchých nádrží, kterých se to týká a zároveň data počátku a ukončení rozlivu vody v suchých nádržích.

Odkaz na www programu/oblast:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/suche-nadrze/

 

Vybraná opatření k realizaci:

Pro realizaci projektů z této oblasti podpory vybíráme některá opatření uvedená v katalogu „Přírodně blízká protipovodňová opatření“ zpracovaném v rámci projektu STRIMA II kolektivem autorů Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s dalšími partnery projektu.

Kompletní katalog opatření ke stažení zde: http://storm.fsv.cvut.cz/projekty/strima-ii/?lang=cz

V případě nefunkčnosti přímý link na stažení: http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/STRIMAII/katalogPBPO.pdf