Náhrady za řízené rozlivy / MZe

Jedná se o náhradu za škody vzniklé řízeným rozlivem povodní na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích v zátopách vybudovaných suchých nádrží náleží poškozenému náhrada podle nařízení vlády č. 203/2009 Sb., o postupu při zajišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k rozlivům povodní.  Jedná se o území určená k řízeným rozlivům povodní na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, která slouží k ochraně území obce, kraje nebo státu. V případě jejich využití při povodních se poškozeným poskytuje náhrada za škodu vzniklou řízeným rozlivem povodní podle stanovených pravidel.

Území určená k řízeným rozlivům povodní vymezuje § 68 zákona č. 254/2001 Sb.,  o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jako pozemky nezbytné pro vzdouvání, popřípadě akumulaci povrchových vod veřejně prospěšnými stavbami na ochranu před povodněmi. Vlastnické právo k nim je omezeno dohodou nebo postupem podle § 55a vodního zákona.

Právo na náhradu škody se uplatňuje podáním žádosti na Ministerstvo zemědělství. To zároveň zveřejňuje seznam suchých nádrží, kterých se to týká a zároveň data počátku a ukončení rozlivu vody v suchých nádržích.

 

Odkaz na www programu/oblast:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/suche-nadrze/

Opatření k realizaci: