Odstranění havárií na rybnících a nádržích – konkrétní povodně / MZe

Název programu:       129 280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže

Podprogram               Program 129 284 Odstranění havarijních situací na rybnících a vodních nádržích – specificky vyhlašovaný program k určitým povodním a seznamům poškozených vodních děl

Poskytovatel dotace:           Ministerstvo zemědělství

Žadatel:

 • Musí být plátce DPH
 • Podnikatel v zemědělské prvovýrobě – chov ryb a lov vodních živočichů
 • Na vodní ploše, na kterou je žádáno, je provozován chov a lov ryb

Dále žadatel musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

 • Být právnickou nebo fyzickou osobou zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle §2f zákona o zemědělství 252/1997 Sb.
 • Být Krajským školním hospodářstvím (IČ 71294775), Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým ve Vodňanech, Českou zemědělskou univerzitou v Praze nebo organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu, nebo rybářské sdružení nebo rybářský spolek provozující chov a lov ryb na předmětné nádrži

% dotace:         80%

Charakteristika podporovaného opatření:

Dotaci lze získat na:

 • Odstranění povodňových škod způsobených zásadními povodněmi celostátního významu na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží přesahující 250 tis Kč. Jedná se o specificky vyhlašovaný program k určitým význačným povodním

 

Možná zásadní omezení či limity:

 • nelze podpořit rybník nebo vodní nádrž na území hlavního města Prahy
 • v případě, že min výměry 2 ha se má dosáhnout soustavou, musí tak být dosaženo nejvýše dvěma rybníky z plánované soustavy
 • všechny rybníky a vodní nádrže převedou min Q100
 • retenční prostor nebude menší než 10% z celkového prostoru, přičemž tento objem nesmí být zmenšen oproti předchozímu stavu
 • zvýhodnění akcí, jejichž součástí bude opatření proti zanášení sedimenty (jímky apod.)
 • na předmět podpory nesmí existovat zástavní právo jiné než k České republice
 • žadatel na IČO může po dobu trvání programu obdržet max:

o   20 mil Kč u 0 – 50 ha vodní plochy

o   40 mil Kč u 50 – 100 ha vodní plochy

o   80 mil Kč nad 100 ha vodní plochy

 

Výzvy:

Výzvy jsou vypisovány na konkrétní povodně

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/rybniky/

 Odkaz na www programu/oblast:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/rybniky/