Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/load.php on line 651 Drobná opatření v krajině a kofinancování / Dotace LK – STRIMA II Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Drobná opatření v krajině a kofinancování / Dotace LK

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Název programu: 8. Životní prostředí a zemědělství

Oblast podpory: Program 8.6 Podpora retence vody v krajině

Poskytovatel dotace: Liberecký kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství

Žadatel: neomezeno (vyjma organizací kraje a organizačních složek státu)

% dotace: max. 70% uznatelných výdajů, min. 70 tis. Kč, max. 1 mil Kč

Charakteristika podporovaného opatření:

1. tvorba a obnova přirozených vodních prvků v krajině
(např. tůní, mokřadů, pramenišť, rašelinišť)

2. obnova přirozených funkcí drobných vodních toků a niv
(např. obnova přírodě blízkých koryt včetně drobných
netechnických opatření, slepých ramen, ostrůvků, doprovodná
výsadba, obnova nivních luk)

3. regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení

4. tvorba krajinných prvků pro zpomalení povrchového
odtoku vody z území a ochranu před erozí půdy
(např. mezí, zasakovacích pásů a průlehů…)

5. tvorba a obnova zaniklých přírodě blízkých malých
vodních nádrží (o výměře max. 0,5 ha s min. 10 % podílem
litorálního pásma)

6. zvyšování retenční kapacity půdy
(např. zavádění agrolesnického systému hospodaření, výsadba
remízků)

  • Možná zásadní omezení či limity:

1 žadatel může podat max. 1 žádost

dotaci je možné využít i na kofinancování projektů
podpořených z Operačního programu Životní prostředí,
Národního programu Životní prostředí či dalších dotačních
zdrojů (s výjimkou dotačních zdrojů Libereckého kraje)

Dotaci nelze využít na úhradu:

– DPH, o jejíž vrácení má příjemce právo zpětně žádat
– náklady, u kterých nelze prokázat přímý vztah k realizaci
projektu
– náklady na inženýrskou činnost a samostatnou
projektovou dokumentaci bez přímé návaznosti na
realizaci projektu
– náklady na výkup pozemků a nemovitostí

– nebude podporována běžná údržba, odbahnění či oprava stávajících
malých vodních nádrží, nebudou podporovány projekty na akumulaci a využití
srážkových vod ani vyčištěných odpadních vod.

– k podání žádosti není třeba předkládat rozhodnutí či stanoviska státní správy, to je třeba mít až k podpisu smlouvy o dotaci

– po podpisu smlouvy je možné požádat o zálohu ve výši až 75% z přiznané dotace

 

Výzvy:

Výzvy jsou vypisovány 1x za rok, lhůta pro podávání žádostí činí zpravidla 4 měsíce (duben – červenec)

 Odkaz na www programu/oblast:

https://dotace.kraj-lbc.cz

 

Vybraná opatření k realizaci:

Pro realizaci projektů z této oblasti podpory vybíráme některá opatření k realizaci uvedená v katalogu „Přírodně blízká protipovodňová opatření“ zpracovaném v rámci projektu STRIMA II kolektivem autorů Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s dalšími partnery projektu.

Kompletní katalog opatření ke stažení zde: http://storm.fsv.cvut.cz/projekty/strima-ii/?lang=cz

V případě nefunkčnosti přímý link na stažení: http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/STRIMAII/katalogPBPO.pdf

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387