Legislativní rámec

V této části bychom vám rádi přiblížili správní procesy a postupy, která vás čekají, při zajišťování všech nezbytných povolení, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů apod., které jsou nezbytné pro legální realizaci vašeho navrhovaného opatření.

Postupy jsou uvedeny jak za účelem získání stavebního povolení, tak pro formální náležitosti žádosti o dotaci (pozn. každý dotační program má vlastní formální požadavky, je nutné si je před podáním žádosti zjistit).

Získání povolení pro realizaci opatření vyžaduje nejen rozsáhlou znalost platné legislativy, ale často i značnou dávku trpělivosti. Dalším úskalím je pak nejednotná praxe správních orgánů, a to i rámci jednoho kraje.

Z tohoto důvodu doporučujeme nejprve záměr opatření konzultovat s místně příslušným správním orgánem (stavební a vodoprávní úřad, orgán územního plánování a životního prostředí) a případné požadavky zapracovat do finální podoby projektové dokumentace. Tímto postupem si ušetříme řadu nedorozumění, nákladného přepracovávání dokumentace apod. Celý správní proces se pak může výrazně časově zkrátit.

Postupy jsou uvedeny pro modelová opatření. V pochybnostech o tom, zda je vámi navrhované opatření vodním dílem či nikoli, rozhoduje vždy místně příslušný vodoprávní úřad.

Modelová opatření: