Prevence před povodněmi IV – vybraná opatření / MZe

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Název programu: 129 360 Podpora prevence před povodněmi IV

Oblasti podpory:

 • 129 363 „Podpora projektové dokumentace“,

 • 129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“,

 • 129 365 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství

Žadatel:

 • 129 363 „Podpora projektové dokumentace “ – Státní podniky Povodí, Lesy ČR
 • 129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“ – Státní podniky Povodí a Lesy ČR a obce
 • 129 365 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“ – Státní podniky Povodí a Lesy ČR, obce jako správce drobných vodních toků

Obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje, mohou být dále „Navrhovatelem“ opatření a iniciovat tak přípravu a realizaci opatření. V takovém případě předkládá průběžně na MZe žádost o posouzení a předloží

 • územní rozhodnutí a DUR,
 • kalkulaci nákladů
 • propočet provozních nákladů
 • přehled vyvolaných investic včetně jejich konečných vlastníků a správců
 • a vyjádření správce povodí.

V případě kladného hodnocení realizaci za určitých podmínek přebírají státní instituce.

 

Informace dále o dotacích jsou níže specifikovány dále jen pro obce jako pro žadatele.

% dotace:

 • 129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“ – max. 90% stavebních nákladů
 • 129 365 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“ – max. 85% stavebních nákladů

Charakteristika podporovaného opatření:

Cíle programů je realizace technických protipovodňových opatření, především v oblastech s významným povodňovým rizikem dle 2007/60/ES – opatřeními identifikovanými v plánech pro zvládání povodňových rizik.

Charakteristiky opatření u prvních dvou podprogramů jsou zjevné z názvu (129 363 „Podpora projektové dokumentace),

Z důležité je třeba považovat podporu směrem k obcím. U podprogramů, kde mohou být žadatele i obce, jde o následující opatření:

129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“ 

 • zřízení nových retenčních prostorů, úprava existujících s retenčním účinkem
 • rozlivy povodní
 • výstavba rekonstrukce poldrů a suchých nádrží
 • úprava stávajících poldrů na retenční nádrže se stálou zásobou vody při zachování protipovodňové funkce
 • doprovodná opatření

129 365 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“ 

 • zvyšování průtočné kapacity koryt, stabilizace koryt
 • výstavba ochranných hrází
 • doprovodná opatření

 

Možná zásadní omezení či limity:

 • z dotace lze hradit prokazatelné nezbytné vyvolané investice (přeložky sítí apod.) do max. 20% stavebních nákladů akce
 • probíhá v rámci posuzování zhodnocení efektivnosti vynaložených výdajů na opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům
 • opatření musí být kladně posouzeno strategickým expertem programu

Výzvy:

 • průběžně až do 31.12.2023

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iv/

Odkaz na www programu/oblast:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iv/

 

Vybraná opatření k realizaci:

Pro realizaci projektů z této oblasti podpory vybíráme některá opatření k realizaci uvedená v katalogu „Přírodně blízká protipovodňová opatření“ zpracovaném v rámci projektu STRIMA II kolektivem autorů Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s dalšími partnery projektu.

Kompletní katalog opatření ke stažení zde: http://storm.fsv.cvut.cz/projekty/strima-ii/?lang=cz

V případě nefunkčnosti přímý link na stažení: http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/STRIMAII/katalogPBPO.pdf