Odstranění havárií na rybnících a nádržích

Obecný postup pro získání povolení k realizaci opatření:

Ohlášení vodoprávnímu úřadu podléhá obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií. Předmětné opatření tedy podléhá ohlášení vodoprávnímu úřadu, které má jasně dané náležitosti podle stavebního zákona.

Mimo jiné jsou pro ohlášení jsou nezbytná vyjádření správních orgánů, a to:

– vyjádření příslušného správce toku

– stanovisko správce povodí

Stanovisko odboru územního plánování – soulad s územním plánem – žádost se podává na odbor územního plánovaní Obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP). Správní orgán vydá stanovisko s výrokem, zda je plánovaný záměr v souladu s platným územním plánem či jinou plánovací dokumentací.

Koordinované stanovisko odboru životního prostředí (OŽP) – žádost je nutné směřovat na Obecní úřad obce s rozšířenou působností. K záměru se souhrnně vyjádří jednotlivé odbory životního prostředí. Stanovisko slouží současně jako „návod“ k dalšímu postupu, tzv. je zde uvedeno, jaké správní úřady je třeba dále oslavit a jaká stanoviska je potřeba k záměru dále získat.

Budeme-li chtít žádat o podporu z dotačního programu za účelem realizace opatření, je nutné se připravit na to, že existují tzv. formální náležitosti žádosti. Jedná se o dokumenty, které jsou zásadní z hlediska udělení dotace. Převážně se jedná o podklady zaměřené na ochranu druhů či chráněných území. Před podáním žádosti je vždy nutné se na tyto formální záležitosti zaměřit. Příkladem může být:

Biologické hodnocení lokality – jedná se o podklad, který je zaměřen na výskyt zvláště chráněných druhů (ZCHD) na lokalitě. S žádostí se lze obrátit přímo na osobu provádějící biologická hodnocení, případně lze oslovit Agenturu ochrany přírody a krajiny, která by měla mít k dispozici seznam oprávněných posuzovatelů.

Dále je nutné si uvědomit, že i pro shodná technická opatření, avšak umístěných na jiných lokalitách, mohou být požadována rozdílná vyjádření nebo stanoviska. Příkladem může být plán realizace opatření na území CHKO. V tomto případě je nutné žádat navíc o stanovisko příslušnou správu CHKO, atd.