Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/load.php on line 651 Rozliv v nivě – STRIMA II Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Rozliv v nivě

Opatření by nemělo být vnímáno jako terénní úprava dle stavebního zákona, pokud opatřením podstatně nezměníme vzhled terénu či odtokové poměry. Opatření není vodním dílem či vodohospodářskou úpravou, pokud změny terénu podstatně nemění přirozená koryta vodních toků.

S ohledem na skutečnost, že postupy orgánů státní správy nejsou jednotné, doporučujeme vždy plánovaný záměr předem konzultovat s příslušným stavebním/vodoprávním úřadem, příp. i odborem územního plánování a odborem životního prostředí pověřeného obecního úřadu.

V pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo či nikoliv, rozhoduje místně příslušný vodoprávní úřad.

Budeme-li chtít žádat o podporu z dotačního programu za účelem realizace opatření, je nutné se připravit na to, že existují tzv. formální náležitosti žádosti. Jedná se o dokumenty, které jsou zásadní z hlediska udělení dotace. Převážně se jedná o podklady zaměřené na ochranu druhů či chráněných území. Před podáním žádosti je vždy nutné se na tyto formální záležitosti zaměřit. Příkladem může být:

Biologické hodnocení lokality – jedná se o podklad, který je zaměřen na výskyt zvláště chráněných druhů (ZCHD) na lokalitě. S žádostí se lze obrátit přímo na osobu provádějící biologická hodnocení, případně lze oslovit Agenturu ochrany přírody a krajiny, která by měla mít k dispozici seznam oprávněných posuzovatelů.

Některé dotační programy vyžadují:

Stanovisko odboru územního plánování – soulad s územním plánem – žádost se podává na odbor územního plánovaní Obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP). Správní orgán vydá stanovisko s výrokem, zda je plánovaný záměr v souladu s platným územním plánem či jinou plánovací dokumentací.

Koordinované stanovisko odboru životního prostředí (OŽP) – žádost je nutné směřovat na Obecní úřad obce s rozšířenou působností. K záměru se souhrnně vyjádří jednotlivé odbory životního prostředí. Stanovisko slouží současně jako „návod“ k dalšímu postupu, tzv. je zde uvedeno, jaké správní úřady je třeba dále oslavit a jaká stanoviska je potřeba k záměru dále získat. Koordinované stanovisko je zásadní příloha žádosti o vydání stavebního povolení plánovaného záměru.

V rámci koordinovaného stanoviska mohou být dány další požadavky, jako je např. povolení ke kácení dřevin, zásah do VKP (niva, tok), apod.

Dále je nutné si uvědomit, že i pro shodná technická opatření, avšak umístěných na jiných lokalitách, mohou být požadována rozdílná vyjádření nebo stanoviska. Příkladem může být plán realizace opatření na území CHKO. V tomto případě je nutné žádat navíc o stanovisko příslušnou správu CHKO, atd.

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387