Analýzy, studie / OPŽP

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Název programu:       Operační program životní prostředí 2014 – 2020

Oblasti podpory:        1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Žadatel:  Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace

% dotace:                        max. 85 %

Charakteristika podporovaného opatření:

Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření, například:

  • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení,
  • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní,
  • zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik),
  • studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem viz „Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem v ČR“ a „Riziková území při přívalových srážkách v ČR“ (viz www.povis.cz), jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Možná zásadní omezení či limity: nejsou

Výzvy:            

Nabídka dotací

Odkaz na www programu/oblast:            

Prioritní osa 1