Svahové sesuvy / OPŽP

Název programu:       Operační program životní prostředí 2014 – 2020

Oblasti podpory:        1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Žadatel: Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

% dotace:   max. 85 %

Charakteristika podporovaného opatření:

Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu. Jedná se o opatření:

  • stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“.

Možná zásadní omezení či limity: akce musí být vedena v “Registru svahových nestabilit”

Výzvy:                       

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/

 

Odkaz na www programu/oblast:

https://www.opzp.cz/o-programu/podporovane-oblasti/prioritni-osa-1/