Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/load.php on line 651 Zlepšení prostředí v sídlech / OPŽP – STRIMA II Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Zlepšení prostředí v sídlech / OPŽP

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Název programu:       Operační program životní prostředí 2014 – 2020

Oblasti podpory: 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Žadatel: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

% dotace: max 60%

V případě, že realizace opatření zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývá ze studie systému sídelní zeleně zpracované podle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně, bude podpora poskytována až do výše 85 % celkových způsobilých výdajů

Charakteristika podporovaného opatření:

Jedná se o dotační titul, který je směřován na opatření v intravilánech obcí a měst, a to primárně na zeleň. Jedná se o

 • zakládání a obnova parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů apod.

Jako součást realizace zeleně lze podpořit i obnovu a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru, která přináší efekt v ochraně před povodněmi a zejména pak při zadržování vody v krajině:

 • vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.
 • tato opatření musí
  • být prostorově začleněny a funkčně provázány s realizovanými plochami zeleně,
  • zároveň zvyšovat retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalovat odtok srážkové vody,

Možná zásadní omezení či limity:

V rámci opatření je možné realizovat pouze akce obnovního charakteru. Základní potřebou obnovního managementu je definování cílového stavu. Následně je třeba vybrat pouze taková opatření, která povedou samostatně nebo v kombinaci s jinými k dosažení cílového stavu a bez nichž takového cílového stavu není možné dosáhnout. Opakem je tzv. udržovací management – čili udržování lokality ve stávajícím stavu – například každoroční kosení ploch. Taková opatření nejsou v této kategorii programu podporována.

Klíčové pro úspěch při žádání o dotaci je v rámci projektu dostatečné zhodnocení stávajícího stavu z hlediska biodiverzity a ekologické hodnoty a definování pokud možno pozitivního přínosu projektovaného opatření. Opatření nesmí v žádném případě zhoršit ekologickou hodnotu území – nesmí způsobit významný pokles biodiverzity a nesmí dojít k nevratnému negativnímu ovlivnění nebo zásahu do biotopu zvláště chráněných nebo ohrožených druhů

V případě opatření, která vyžadují úkon stavebního úřadu, a opatření na realizaci výsadeb dřevin musí příjemce zajistit 10letou udržitelnost. Neinvestiční a současně nestavební opatření nevyžadují zajištění udržitelnosti, příjemce dotace se však musí zdržet všech činností, které by mohly poškodit nebo ohrozit předmět podpory po dobu 5 let.

Výdaje na obnovu a realizaci přírodě blízkých doprovodných vodních prvků a ploch (např. tůní/jezírek, mokřadů, průlehů, drobných retenčních nádrží na dešťovou vodu, částí vodních toků), jsou uznatelné maximálně do výše 10 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně,

výdaje na pořízení a instalaci nového, či rekonstrukci stávajícího mobiliáře maximálně do výše 20 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně

vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem – např. přeložka inženýrských sítí, eliminace odvodňovacích zařízení v přímé souvislosti s revitalizačními opatřeními.

Projekt je realizován v obci, která ke dni podání žádosti dosahuje minimálního počtu 500 obyvatel.

Uznatelné jsou výdaje na přeměnu nepropustných ploch na plochy propustné a polopropustné, které funkčně propojují plochy veřejné zeleně s využitím vegetačních prvků, např. štěrkové trávníky, zatravňovací dlaždice, a výdaje spojené s rekonstrukcí a realizací cest a pěšin (vč. obrubníku) s polopropustným a propustným povrchem z přírodních materiálů, např. štěrk, kámen, dřevo v rámci komplexního řešení ploch zeleně, celkem do výše 10 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně,

Uznatelné jsou opatření ke zvýšení infiltrace srážkových vod na plochách zakládané a regenerované zeleně, a to včetně nezbytných přímo souvisejících technických opatření,

Nákladovost:

Posouzení nákladovosti se řídí tzv. Náklady obvyklých opatření – jde o ceníky kumulovaných položek, jsou vždy aktualizovány ke každé výzvě.

Základní kumulované hodnoty pro typická opatření:

 • rekonstrukce, výstavba, odbahnění vodních nádrží – Kč bez DPH / m2 vodní plochy při normální hladině
  • do 0,2 ha –        550,-
  • 0,2-0,4 ha –     450,-
  • 0,4 – 1 ha –       400,-
  • 1-2 ha –              300,-
  • 2-5 ha –              250,-
  • 5-10 ha –           200,-
  • 10-20 ha –        175,-
  • 20-50 –              150,-
  • Nad 50ha –      100,-
 • realizace tůní a mokřadů – Kč bez DPH / m3 odtěženého sedimentu
  • do 0,03ha celkové plochy –        450,-
  • nad 0,03ha celkové plochy  –     300,-
 • revitalizace toků – Kč bez DPH / m2 plochy koryta ovlivněné opatřením
  • obnova a tvorba významných toků (dle vyhlášky Mze č. 178/2012) –   1500,-
  • říční ramena –     1000,-
  • obnova a tvorba drobných vodních toků –      1100,-
 • revitalizace toků včetně jejich niv – Kč bez DPH / m2 plochy koryta ovlivněné opatřením a nivy – 600,-

Tyto hodnoty znamenají, že dotační program je ochoten se podílet na financování pouze do této měrné hodnoty, případné vyšší náklady do 150% těchto hodnot znamená zásadní snížení bodů při hodnocení (z 20 bodu na 5). Při překročení 150% je projekt vyřazen jako předražený.

V případě vyšší nákladovosti projektu je třeba ze strany žadatele vyjmout ze žádosti některé objekty či položky rozpočtu a takto zvýšit vlastní spolupodíl na financování tak, aby výše uvedené finanční limity byly dodrženy.

Výzvy:

Výzvy jsou vypisovány přibližně 2x za rok, lhůta pro podávání žádostí činí zpravidla 2 – 3 měsíce, výjimečně 6 měsíců

Nabídka dotací

 Odkaz na www programu/oblast:

Prioritní osa 4

Vybraná opatření k realizaci:

Pro realizaci projektů z této oblasti podpory vybíráme některá opatření k realizaci uvedená v katalogu „Přírodně blízká protipovodňová opatření“ zpracovaném v rámci projektu STRIMA II kolektivem autorů Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s dalšími partnery projektu.

Kompletní katalog opatření ke stažení zde: http://storm.fsv.cvut.cz/projekty/strima-ii/?lang=cz

V případě nefunkčnosti přímý link na stažení: http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/STRIMAII/katalogPBPO.pdf

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387