Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/load.php on line 651 Opatření ve volné krajině / OPŽP – STRIMA II Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Opatření ve volné krajině / OPŽP

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Název programu: Operační program životní prostředí 2014 – 2020

Oblasti podpory: 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny

Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Žadatel: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

% dotace:

Paušálně je nastaveno maximální procento dotace na  85 %. V programu však platí zásadní úpravy dle charakteru opatření:

 • U kategorie opatření
  • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur (Aktivita 4.3.2) –
  • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu Klimatu (Aktivita 4.3.5)
   • 80%
 • pro realizaci a obnovu vodních nádrží obecně
  • 60%
 • pro realizaci a obnovu vodních nádrží, které vyplývají z plánů dílčích povodí (koncepční dokumenty, které připravují jednotlivé Podniky povodí), nebo které leží v ZCHÚ, území NATURA 2000 nebo v biocentrech ÚSES
  • 90%
 • pro opatření typu „revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv“, opatření na tvorbu a obnovu mokřadů a tůní, opatření „založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich části“
  • 100 %.

Charakteristika podporovaného opatření:

Jedná se o dotační titul, který asi nejvíce je směřován na opatření, která přináší efekt v ochraně před povodněmi a zejména pak při zadržování vody v krajině.

Kategorie opatření: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur (Aktivita 4.3.2)

 • vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí
  • např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží, včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů).

Kategorie opatření: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů (Aktivita 4.3.3)

 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků,
  • včetně odstranění dřívějších nevhodných úprav jako opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek,
  • včetně zakládání nových nebo rekonstrukce stávajících břehových porostů, nahrazení geograficky nepůvodních druhů dřevin geograficky původními, podél toku i v přilehlé nivě
 • obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,
 • realizace a posílení stávajících rašelinišť a pramenišť,
 • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:
  • vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů,
  • terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy včetně zakládání nových nebo rekonstrukce stávajících břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními, apod.

Kategorie opatření: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu Klimatu (Aktivita 4.3.5)

 • podpora opatření zamezujících vodní erozi:
  • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
 • podpora opatření zamezujících větrné erozi – obnova či zakládání větrolamů.

Možná zásadní omezení či limity:

V rámci opatření je možné realizovat pouze akce obnovního charakteru. Základní potřebou obnovního managementu je definování cílového stavu. Následně je třeba vybrat pouze taková opatření, která povedou samostatně nebo v kombinaci s jinými k dosažení cílového stavu a bez nichž takového cílového stavu není možné dosáhnout. Opakem je tzv. udržovací management – čili udržování lokality ve stávajícím stavu – například každoroční kosení ploch. Taková opatření nejsou v této kategorii programu podporována.

Klíčové pro úspěch při žádání o dotaci je v rámci projektu dostatečné zhodnocení stávajícího stavu z hlediska biodiverzity a ekologické hodnoty a definování pokud možno pozitivního přínosu projektovaného opatření. Opatření nesmí v žádném případě zhoršit ekologickou hodnotu území – nesmí způsobit významný pokles biodiverzity a nesmí dojít k nevratnému negativnímu ovlivnění nebo zásahu do biotopu zvláště chráněných nebo ohrožených druhů

V případě opatření, která vyžadují úkon stavebního úřadu, a opatření na realizaci výsadeb dřevin musí příjemce zajistit 10letou udržitelnost. Neinvestiční a současně nestavební opatření nevyžadují zajištění udržitelnosti, příjemce dotace se však musí zdržet všech činností, které by mohly poškodit nebo ohrozit předmět podpory po dobu 5 let.

Opatření musí být veřejně přístupná.

Vysazovat lze pouze geograficky původní a stanovištně vhodné dřeviny

výstavby nebo obnovy rybníků, mokřadů či tůní nesmí mít za cíl pouze hydrologické funkce (např. akumulační, retenční apod.).

kácení dřevin nad 10cm průměru kmene a frézování pařezů je uznatelné pouze pokud brání umístění stavebních akcí.

v rámci revitalizace a podpory samovolné renaturace vodních toků a niv doprovodné prvky (tematické herní prvky, nášlapné kameny, dřevěné lavičky) realizované v zastavěném území/zastavitelné ploše max. do výše 5 % ze způsobilých přímých realizačních výdajů na revitalizaci/renaturaci vodního toku,

vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem – např. přeložka inženýrských sítí, eliminace odvodňovacích zařízení v přímé souvislosti s revitalizačními opatřeními.

Nákladovost:

Posouzení nákladovosti se řídí tzv. Náklady obvyklých opatření – jde o ceníky kumulovaných položek, jsou vždy aktualizovány ke každé výzvě.

Základní kumulované hodnoty pro typická opatření:

 • rekonstrukce, výstavba, odbahnění vodních nádrží – Kč bez DPH / m2 vodní plochy při normální hladině
  • do 0,2 ha –              550,-
  • 0,2-0,4 ha –              450,-
  • 0,4 – 1 ha –              ´400,-
  • 1-2 ha –              300,-
  • 2-5 ha –              250,-
  • 5-10 ha –              200,-
  • 10-20 ha –              175,-
  • 20-50 –              150,-
  • Nad 50ha –              100,-
 • realizace tůní a mokřadů – Kč bez DPH / m3 odtěženého sedimentu
  • do 0,03ha celkové plochy –              450,-
  • nad 0,03ha celkové plochy             –              300,-
 • revitalizace toků – Kč bez DPH / m2 plochy koryta ovlivněné opatřením
  • obnova a tvorba významných toků (dle vyhlášky Mze č. 178/2012) –              1500,-
  • říční ramena –              1000,-
  • obnova a tvorba drobných vodních toků 1100,-
 • revitalizace toků včetně jejich niv – Kč bez DPH / m2 plochy koryta ovlivněné opatřením a nivy – 600,-

Tyto hodnoty znamenají, že dotační program je ochoten se podílet na financování pouze do této měrné hodnoty, případné vyšší náklady do 150% těchto hodnot znamená zásadní snížení bodů při hodnocení (z 20 bodu na 5). Při překročení 150% je projekt vyřazen jako předražený.

V případě vyšší nákladovosti projektu je třeba ze strany žadatele vyjmout ze žádosti některé objekty či položky rozpočtu a takto zvýšit vlastní spolupodíl na financování tak, aby výše uvedené finanční limity byly dodrženy.

Výzvy:

Výzvy jsou vypisovány přibližně 2x za rok, lhůta pro podávání žádostí činí zpravidla 2 – 3 měsíce, výjimečně 6 měsíců

Nabídka dotací

Odkaz na www programu/oblast:

Prioritní osa 4

Vybraná opatření k realizaci:

Pro realizaci projektů z této oblasti podpory vybíráme některá opatření k realizaci uvedená v katalogu „Přírodně blízká protipovodňová opatření“ zpracovaném v rámci projektu STRIMA II kolektivem autorů Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s dalšími partnery projektu.

Kompletní katalog opatření ke stažení zde: http://storm.fsv.cvut.cz/projekty/strima-ii/?lang=cz

V případě nefunkčnosti přímý link na stažení: http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/STRIMAII/katalogPBPO.pdf

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387